Deklaration for Grundejerforeningen Slagslunde Syd

download deklarationen som pdf


  

Vedtægter for Grundejerforeningen Slagslunde Syd

download Vedtægterne som pdf

Vedtægter af 28. september 2010

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Slagslunde Syd".

Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune.

Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Såfremt der ikke kan udpeges en funktionsdygtig bestyrelse eller der træffes beslutning om ophævelse af foreningen, skal dette forelægges Egedal Kommune til videre foranstaltning.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage fælles interesser

 1. indadtil vedrørende drift og vedligeholdelse af stier, grønne områder, veje, regnvandsbrønde og disses tilslutning til hovedkloak, som vedligeholdes af Egedal Kommune,
 2. udadtil over for foreninger, organisationer, sammenslutninger, forsynings-virksomheder og offentlige myndigheder.

§ 3 Medlemmer

Medlemmer af foreningen er ejerne af parceller på følgende veje beliggende inden for Grundejerforeningens område:

Anemonevej, Bellisvej, Erantisvej, Hyacintvej, Irisvej, Krokusvej, Liljevej, Lotusvej, Lupinvej, Mimosevej, Tulipanvej, Valmuevej og Violvej.

Medlemskabet er obligatorisk ifølge den på ejendommene tinglyste deklaration.

Pligt til medlemskab indtræder fra det tidspunkt, hvor ejendommen er overtaget i henhold til tinglyst skøde.

Udtrædelse af foreningen sker fra det tidspunkt, hvor ejendommen er overdraget til anden ejer ifølge tinglyst skøde.

Det er det enkelte medlems pligt at underrette formanden for Grundejer-foreningen om ejerskifte.

Hvert medlem er forpligtet til at følge den på ejendommen tinglyste deklaration og Grundejerforeningens vedtægter samt de beslutninger, der træffes af general-forsamlingen og bestyrelsen.

Ifølge de gældende bestemmelser er hvert enkelt medlem forpligtet til at sørge for orden og renholdelse af den del af vej og fortov, der støder op til medlemmets parcel.

Det enkelte medlem af Grundejerforeningen hæfter for foreningens forpligtelser med 1 andel af samtlige andele i Grundejerforeningen. Der kan ikke pålægges det enkelte medlem solidarisk ansvar for Grundejerforeningens forpligtelser.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Grundejerforeningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som kan vælges uden for foreningens medlemskreds. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om emnernes behandling og stemmeafgivning.

Der udpeges en referent, der udarbejder et beslutningsreferat af general-forsamlingens resultat. Beslutningsreferatet skal underskrives af dirigent, formand og referent.

§ 5 Ordinær generalforsamling

Hvert år i september måned afholdes ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hver parcel.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning for perioden siden seneste generalforsamling.
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår.
 5. Fremlæggelse af budgetforslag samt forslag til kontingent med fordeling af dette mellem vejkonto og driftskonti.
 6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
 7. Valg til bestyrelse jf. § 9.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen jf. § 9.
 9. Valg af revisor jf. § 15.
 10. Eventuelt.

Bestyrelsens beretning jf. pkt. 3 aflægges som mundtlig beretning eller som et mundtligt sammendrag af en forud for generalforsamlingen udsendt skriftligt beretning.

Forslag til behandling jf. pkt. 6 skal være bestyrelsens formand i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når

 1. det vedtages på en ordinær generalforsamling,
 2. bestyrelsen indkalder til den,
 3. mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. En sådan begæring skal indeholde oplysning om, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære generalforsamlinger, og skal gennemføres senest 4 uger efter beslutning eller begæring derom er modtaget.

§ 7 Deltagere og stemmeberettigede

Adgang til generalforsamlingen har ejere af parceller i Grundejerforeningens område samt Grundejerforeningens revisor og evt. andre af Bestyrelsen indkaldte rådgivere.

Såfremt et medlem ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan han give fuldmagt til et myndigt medlem af sin husstand eller til et andet medlem af Grundejer-foreningen. Ingen medlemmer kan have mere end 1 fuldmagt. I pågældende tilfælde skal der forevises fuldmagt til den valgte dirigent.

§ 8 Afstemninger

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uden hensyn til antal repræsenterede parceller.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de repræsenterede parceller og eventuelle fuldmagtshavere. Hver parcel har 1 stemme. Der kan kun afgives stemme for 1 fuldmagtsgiver.

Afstemning sker ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, såfremt dette ønskes eller findes mest hensigtsmæssigt.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer, opløsning af Grundejerforeningen eller sammenlægning med anden forening, kræves

 • at mindst 2/3 af Grundejerforeningens parceller er repræsenteret og
 • at mindst 3/4 af de repræsenterede parceller stemmer for forslaget.

Hvis færre end 3/4 af de repræsenterede parceller stemmer for forslaget, bortfalder dette.

Hvis færre en 2/3 af Grundejerforeningens parceller er repræsenteret, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære general-forsamling vedtages forslag ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.

Vedtægtsændringer, ophør af foreningen eller sammenlægning med anden forening kræver godkendelse af Egedal Kommune.

§ 9 Daglig ledelse

Grundejerforeningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Formand og 2 medlemmer vælges i ulige år, kasserer og 1 medlem vælges i lige år.

Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et medlem udgår af bestyrelsen. Suppleanten har ret men ikke pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og evt. sekretær.

Formand og kasserer modtager et årligt honorar, der fastsættes af General-forsamlingen og optages i budgettet.

Bestyrelsesmedlemmerne får godtgjort udgifter for deltagelse i bestyrelses-arbejdet inden for rammerne af det godkendte budget.

§ 10 Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen varetager Grundejerforeningens anliggender i enhver henseende og repræsentere den i alle forhold.

Bestyrelsen

 • udfører Generalforsamlingens beslutninger,
 • drager omsorg for opfyldelsen af de forpligtelser, der påhviler foreningen,
 • administrerer foreningens økonomi,
 • tegner fornødne forsikringer,
 • anbringer den del af foreningens formue, som indgår i den årlige drift på en konto i et pengeinstitut,
 • anbringer Vejfondens midler i danske obligationer, såfremt der ikke er behov for midlerne eller en del heraf til særlige foranstaltninger.

Bestyrelsen kan engagere nødvendig faglig bistand og rådgivning i sager, hvortil særlig viden kræves, samt engagere medhjælp til udførelse af vedligeholdelses-opgaver og reparationsopgaver.

Bestyrelsen disponerer over Grundejerforeningens midler jf. det godkendte budget og kan af Vejfondens midler anvende beløb til vedligeholdelse og nødvendig reparation af fællesarealerne. Renovering og større omlægning af fællesarealerne kræver Generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at foretage betalinger via Webbank.

Anvendelse af Vejfondens midler kræver underskrift fra formand og kasserer eller næstformand og kasserer. Salg af obligationer kræver bestyrelsens godkendelse.

§ 11 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede.

Afgørelser afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved behandling af et emne, som vedrører et bestyrelsesmedlem, er pågældende medlem inhabil og kan ikke deltage i behandlingen eller afstemningen.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, der udarbejder en dagsorden over de emner, der skal behandles. Der udarbejdes et beslutningsreferat, som offentliggøres ved indsættelse på Grundejerforeningens hjemmeside.

Kassereren fremlægger oversigt over foreningens økonomi på hvert bestyrelses-møde.

§ 12 Budget

Bestyrelsen udarbejder et forslag til budget for det kommende år.

Budgettet skal indeholde oplysning om de udgifter, som kan forventes til administration, renholdelse og vedligeholdelse af foreningens fællesarealer.

Budgettet skal indeholde oplysning om forslag til kontingent fordelt med andel til

 1. den daglige drift,
 2. nødvendig henlæggelse til Vejfonden til vedligeholdelse, reparation og reetablering af fællesarealerne.

§ 13 Regnskab

Regnskabsåret går fra 1. august - 31. juli.

Kassereren fører foreningens regnskab og modtager alle indtægter og foretager alle udbetalinger.

Udgifter skal attesteres af formand eller næstformand forinden kassereren betaler disse.

Kassereren sørger for at indsætte Grundejerforeningens midler i et pengeinstitut; dog kan et af Bestyrelsen fastsat mindre beløb indgå i en kassebeholdning.

Kassereren fremsender kassekladder og bilag til revisoren til dennes udarbejdelse af regnskabet.

§ 14 Kontingent

Det årlige kontingent forfalder til betaling den 1. november.

Kontingentet betales via PBS eller på det af PBS udsendte indbetalingskort til en af Bestyrelsen oprettet konto i et pengeinstitut.

Såfremt et medlem ikke rettidigt har betalt kontingent, fremsendes en skriftlig rykker. Sker betalingen ikke senest 1 måned herefter, er Bestyrelsen berettiget til at foretage retslig inkasso uden udgift for foreningen.

§ 15 Revisor

Den på generalforsamlingen valgte revisor gennemgår foreningens regnskab efter de gældende regnskabslove og regnskabsregler.

Det reviderede regnskab med revisionsbemærkninger underskrives af revisoren og sendes til formanden.

 

 

Vedtægten afløser vedtægt af 15. marts 1975 redigeret i januar 2002 og er:

 • Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 30. september 2008.
 • Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2008.
 • Godkendt af Egedal Kommune den 12. november 2008.
 • Generalforsamlingen vedtog den 29. september 2009 indførelse af rykkergebyr jf. § 14, stk. 3.
 • Ordinær og ekstraordinær generalforsamling vedtog d. 28. september 2010 ændring af § 15 Revisor (bortfald af kravet om statsautoriseret eller registreret revisor).